Aktuality

O nás

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Soľ pôsobí od roku 1921. Od tohto roku, až dodnes sa vymenilo niekoľko generácii hasičov, ktorí v našej obci dbajú o ochranu životov a majetku našich občanov.  

Náš zbor pomáhal ľuďom aj pri iných udalostiach napr.: čistenie parkovísk, studní,poskytol im vodu pri obdobiach sucha, …   V súčasnosti má DHZ v Soli 62 členov. Z toho 16 členov, ktorí absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek, 3 osoby absolvovali školenie strojníkov so zameraním na hasičskú techniku, 1 osoba absolvovala špecializované školenie veliteľa obecných hasičských zborov.  

Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú výcviku vo Výcvikovom centre HaZZ SR - Lešť. Pod vedením profesionálnych inštruktorov prebieha výcvik zameraný na rôzne situácie - požiar nízkej budovy a požiar výškovej budovy s vyhľadaním osôb v zadymenom priestore s použitím ADP, požiar motorových vozidiel, požiar a následné zrútenie budovy po výbuchu plynu s vyhľadaním osôb v zadymenom priestore a ruinách budovy s poskytnutím prvej pomoci a hasenie lesného požiaru s kyvadlovou dopravou vody.

História


Z viacerých spolkov a organizácií, ktoré v medzivojnovom období v obci pôsobili, našu pozomosť si zaslúžia predovšetkým solianski požiarnici - hasiči. Boli totiž nielen nez.astupitel'nou zložkou pri ochrane životov a majetku spoluobčanov, ale i neodmysliteľnou súčasťou spoločen-sko - kultúrneho a verejného života v obci. 

Po vzniku republiky nadviazali vo svojej činnosti na tradíciu, ktorá siahala do minulého storočia. Prvá vyročná schôdza Dobrovol'ného hasičského zboru v Soli sa konala 12. apríla 1921. Pri jej zorganizovaní poskytli pomoc členovia hasičského zboru z Vranova. Po prihovore richtára obce Michala Hlada, zástupcu vranovských hasičov a diskusii, uskutočnila sa vol'ba prvého výboru.

 Za predsedu organizácie a velitel'a bol zvolený správca - učitel' na evanjelickej a.v. ľudovej škole Ján Erdélyi, pokladníkom sa stal správca - učitel' na rímskokatolíckej ľudovej škole Anton Orogványi, cvičiteľom Ján Voľanský, hospodárom Michal Vancák, strojníkom Ján Tarkanič a trubačom Ján Kol'bík. Už nasledujúceho roku richtár obce zakúpil hasičské uniformy. Pravidelný, nácvík prebiehal spravidla v nedeľu ráno pri Slanom potoku. Dobré výsledky soliansky hasičský zbor dosahoval na okresných súťažiach vo Vranove, kde sa od roku 1923 sa umiestňoval na popredných miestach (roku 1925 ako prvý). 

Ich partnermi v súťažiach boli zbory z Čemerného, Sačurova, Sečovskej Polianky, Hencoviec, Vranova a v tridsiatych rokoch i iné zbory.38Výkon-nejšiu ručnú striekačku zakupili roku 1928 a prvú dvojkolesovú motorovú striekačku od firmy Hasičské závody,úč. spoločnosť v T. Sv. Martine, v hodnote 31.500.- Kč, objednalo obecné zastupitel'stvo 14. marca 1933.


Do zoznamu zakladajúcich členov je potrebné uviesť aj mená d'alšich Sol'anov: Ján Berta, Michal Hájnik, Ján Fečo st., Ján Demko, Andrej Hlad, Andrej Demko, Michal Kopko. Medzi agilných členov zboru v d'alšom období patrili: Ján Nutár, Ján Česlák, Michal Charasta, Michal Prosák, Peter Bulna, Michal Vancák, Michal Žigár, richtár Michal Hlad a d'alší." 1nventár hasičského zboru pozostával z ručnej striekačky, 100 m ľanových hadíc, desiatich hákov, 25 m rebriny, z lampášov, vedier, ochrannych heliem. 

Kontakt

google maps widget htmlCreated by   Matus
Website powered by Boostrap